top
English | 北京大学官网 北京大学新闻网

Peking University Education Foundation supported by BHP, 2018-2020, $2,000,000, PI: Dongxiao Zhang (Peking University), Co-PI: Ruqiang Zou, Jin Liu ($380,000), Fanyang Mo

发布时间:2022-12-23 点击次数:
资助额度(万元):
0.0