论文成果

当前位置: 中文主页 >> 科学研究 >> 论文成果

Giant Out-of-Plane Exciton Emission Enhancement in Two-Dimensional Indium Selenide via a Plasmonic Nanocavity

点击次数:

发表刊物:Nano Letters
合写作者:Xiaotian Bao, Xianxin Wu, Yuxuan Ke, Keming Wu, Chuanxiu Jiang, Bo Wu, Jing Li, Shuai Yue, Shuai Zhang, Jianwei Shi, Wenna Du, Yangguang Zhong, Huatian Hu, Peng Bai, Yiyang Gong, Qing Zhang*, Wenkai Zhang*, Xinfeng Liu*