Personal Homepage

Personal Information:

MORE+

Main positions:Project Leader of National Major R&D Program
Other Post:Associate Editor of Science Bulletin
Degree:Doctoral degree
Status:Employed
School/Department:Institute of Condensed Matter and Material Physics, School of Physics, Peking University

Kaihui Liu

+

Gender: Male

Education Level: With Certificate of Graduation for Doctorate Study

Administrative Position: Principal Investigator

Alma Mater: Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

Selected Publications

 • Hao Hong#, Chunchun Wu#, Zixun Zhao, Yonggang Zuo, Jinhuan Wang, Can Liu, Jin Zhang, Fangfang Wang, Jiangang Feng, Huaibin Shen, Jianbo Yin, Yuchen Wu, Yun Zhao, Kehai Liu, Peng Gao, Sheng Meng, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Kaihui Liu* and Jie Xiong*. "Giant enhancement of optical nonlinearity in two-dimensional materials by multiphoton-excitation resonance energy transfer from quantum dots", Nature Photonics 2021, doi: 10.1038/s41566-021-00801-2    PDF 

 • Yonggang Zuo#, Wentao Yu#, Can Liu#, Xu Cheng, Ruixi Qiao, Jing Liang, Xu Zhou, Jinhuan Wang, Muhong Wu, Yun Zhao, Peng Gao, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Kaihui Liu*, Xuedong Bai* and Zhongfan Liu*. "Optical fibres with embedded two-dimensional materials for ultrahigh nonlinearity", Nature Nanotechnology 2020, 15, 987   Link1   Link2   Link3    PDF  

 • Jing Liang#, Teng Tu#, Guanchu Chen, Yuanwei Sun, Ruixi Qiao, He Ma, Wentao Yu, Xu Zhou, Chaojie Ma, Peng Gao*, Hailin Peng*, Kaihui Liu* and Dapeng Yu. "Unveiling the Fine Structural Distortion of Atomically Thin Bi2O2Se by Third-Harmonic Generation", Advanced Materials 2020, 32, 2002831     PDF   

 • Muhong Wu#, Zhibin Zhang#, Xiaozhi Xu#, Zhihong Zhang#, Yunrui Duan, Jichen Dong, Ruixi Qiao, Sifan You, Li Wang, Jiajie Qi, Dingxin Zou, Nianze Shang, Yubo Yang, Hui Li, Lan Zhu, Junliang Sun, Haijun Yu, Peng Gao, Xuedong Bai, Ying Jiang, Zhu-Jun Wang, Feng Ding*, Dapeng Yu*, Enge Wang* and Kaihui Liu*. "Seeded growth of large single-crystal copper foils with high-index facets", Nature 2020, 581, 406   PDF    

 • Can Liu#, Li Wang#, Jiajie Qi# and Kaihui Liu*. "Designed Growth of Large-Size 2D Single Crystals", Advanced Materials 2020, 32, 2000046   PDF  

 • Ke Chen#, Xu Zhou#, Xu Cheng#, Ruixi Qiao, Yi Cheng, Can Liu, Yadian Xie, Wentao Yu, Fengrui Yao, Zhipei Sun, Feng Wang, Kaihui Liu* and Zhongfan Liu*. "Graphene photonic crystal fibre with strong and tunable light–matter interaction", Nature Photonics 2019, 13, 754   PDF  

 • Can Liu#, Xiaozhi Xu#, Lu Qiu#, Muhong Wu#, Ruixi Qiao, Li Wang, Jinhuan Wang, Jingjing Niu, Jing Liang, Xu Zhou, Zhihong Zhang, Mi Peng, Peng Gao, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Ding Ma, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Dapeng Yu, Enge Wang, Jie Xiong*, Feng Ding* and Kaihui Liu*. "Kinetic modulation of graphene growth by fluorine through spatially confined decomposition of metal fluorides", Nature Chemistry 2019, 11, 730   PDF 

 • Li Wang#, Xiaozhi Xu#, Leining Zhang#, Ruixi Qiao#, Muhong Wu, Zhichang Wang, Shuai Zhang, Jing Liang, Zhihong Zhang, Zhibin Zhang, Wang Chen, Xuedong Xie, Junyu Zong, Yuwei Shan, Yi Guo, Marc Willinger, Hui Wu, Qunyang Li, Wenlong Wang, Peng Gao, Shiwei Wu, Yi Zhang, Ying Jiang, Dapeng Yu, Enge Wang, Xuedong Bai*, Zhu-Jun Wang*, Feng Ding* and Kaihui Liu*. "Epitaxial growth of a 100-square-centimetre single-crystal hexagonal boron nitride monolayer on copper", Nature 2019, 570, 91   arXiv:1811.06688   PDF   

 • Jing Liang#, Jinhuan Wang, Zhihong Zhang, Yingze Su, Yi Guo, Ruixi Qiao, Peizhao Song, Peng Gao, Yun Zhao, Qingze Jiao, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Dapeng Yu and Kaihui Liu*. "Universal Imaging of Full Strain Tensor in 2D Crystals with Third‐Harmonic Generation", Advanced Materials 2019, 31, 1808160   PDF 

 • Hao Hong#, Jincan Zhang#, Jin Zhang#, Ruixi Qiao, Fengrui Yao, Yang Cheng, Chunchun Wu, Li Lin, Kaicheng Jia, Yicheng Zhao, Qing Zhao, Peng Gao, Jie Xiong, Kebin Shi, Dapeng Yu, Zhongfan Liu, Sheng Meng*, Hailin Peng* and Kaihui Liu*. "Ultrafast Broadband Charge Collection from Clean Graphene/CH3NH3PbI3 Interface", JACS 2018, 140, 14952   PDF  

 • Fengrui Yao#, Can Liu#, Cheng Chen#, Shuchen Zhang, Qiuchen Zhao, Fajun Xiao, Muhong Wu, Jiaming Li, Peng Gao, Jianlin Zhao, Xuedong Bai, Shigeo Maruyama, Dapeng Yu, Enge Wang, Zhipei Sun, Jin Zhang, Feng Wang and Kaihui Liu*. "Measurement of complex optical susceptibility for individual carbon nanotubes by elliptically polarized light excitation", Nature Communications 2018, 9, 3387   PDF    

 • Jianbo Yin#, Zhenjun Tan#, Hao Hong#, Jinxiong Wu#, Hongtao Yuan, Yujing Liu, Cheng Chen, Congwei Tan, Fengrui Yao, Tianran Li, Yulin Chen, Zhongfan Liu, Kaihui Liu* and Hailin Peng*. "Ultrafast and highly sensitive infrared photodetectors based on two-dimensional oxyselenide crystals", Nature Communications 2018, 9, 3311   PDF 

 • Xiaozhi Xu#, Chang Liu#, Zhanghao Sun#, Ting Cao, Zhihong Zhang, Enge Wang, Zhongfan Liu and Kaihui Liu*. "Interfacial engineering in graphene bandgap", Chemical Society Reviews 2018, 47, 3059   PDF 

 • Xiaozhi Xu#, Ding Yi#, Zhichang Wang#, Jiachen Yu#, Zhihong Zhang, Ruixi Qiao, Zhanghao Sun, Zonghai Hu, Peng Gao, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Dapeng Yu, Enge Wang, Ying Jiang*, Feng Ding* and Kaihui Liu*. "Greatly Enhanced Anticorrosion of Cu by Commensurate Graphene Coating", Advanced Materials 2018, 30, 1702944   PDF

 • Jing Liang#, Jin Zhang#, Zhenzhu Li#, Hao Hong#, Jinhuan Wang, Zhihong Zhang, Xu Zhou, Ruixi Qiao, Jiyu Xu, Peng Gao, Zhirong Liu, Zhongfan Liu, Zhipei Sun*, Sheng Meng*, Kaihui Liu* and Dapeng Yu. "Monitoring Local Strain Vector in Atomic-Layered MoSe2 by Second-Harmonic Generation", Nano Letters 2017, 17, 7539   PDF

 • Xiaozhi Xu#, Zhihong Zhang#, Jichen Dong, Ding Yi, Jingjing Niu, Muhong Wu, Li Lin, Rongkang Yin, Mingqiang Li, Jingyuan Zhou, Shaoxin Wang, Junliang Sun, Xiaojie Duan, Peng Gao, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Hailin Peng, Rodney S. Ruoff, Zhongfan Liu, Dapeng Yu, Enge Wang*, Feng Ding* and Kaihui Liu*. "Ultrafast epitaxial growth of metre-sized single-crystal graphene on industrial Cu foil", Science Bulletin 2017, 62, 1074   PDF 

 • Xiaozhi Xu#, Zhihong Zhang, Lu Qiu, Jianing Zhuang, Liang Zhang, Huan Wang, Chongnan Liao, Huading Song, Ruixi Qiao, Peng Gao, Zonghai Hu, Lei Liao, Zhimin Liao, Dapeng Yu, Enge Wang, Feng Ding*, Hailin Peng* and Kaihui Liu*. "Ultrafast growth of single-crystal graphene assisted by a continuous oxygen supply", Nature Nanotechnology 2016, 11, 930   PDF

 • Xu Zhou#, Jingxin Cheng#, Yubing Zhou#, Ting Cao, Hao Hong, Zhimin Liao, Shiwei Wu*, Hailin Peng*, Kaihui Liu* and Dapeng Yu. "Strong Second-Harmonic Generation in Atomic Layered GaSe", JACS 2015, 137, 7994   PDF 

 • Kaihui Liu#, Xiaoping Hong#, Sangkook Choi, Chenhao, Jin, Rodrigo B. Capaz, Jihoon Kim, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Steven G. Louie, Enge Wang and Feng Wang*. "Systematic Determination of Absolute Absorption Cross-section of Individual Carbon Nanotubes", PNAS 2014, 111, 7564   PDF   

 • Kaihui Liu#, Liming Zhang#, Ting Cao#, Chenhao Jin, Diana Qiu, Qin Zhou, Alex Zettl, Peidong Yang, Steven Louie and Feng Wang*. "Evolution of Interlayer Coupling in Twisted MoS2 Bilayers", Nature Communications 2014, 5, 4966   PDF

 • Kaihui Liu#, Chenhao Jin#, Xiaoping Hong, Jihoon Kim, Alex Zettl, Enge Wang and Feng Wang*. “Van der Waals-Coupled Electronic States in Incommensurate Double-walled Carbon Nanotubes”, Nature Physics 2014, 10, 737   PDF

 • Kaihui Liu#, Xiaoping Hong#, Qin Zhou, Chenhao Jin, Jinghua Li, Weiwei Zhou, Jie Liu, Enge Wang, Alex Zettl and Feng Wang*. “High-throughput Optical Imaging and Spectroscopy of Individual Carbon Nanotubes in Devices”, Nature Nanotechnology 2013, 8, 917   PDF

 • Kaihui Liu#, Xiaoping Hong, Muhong Wu, Fajun Xiao, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Joel W. Ager, Shaul Aloni, Alex Zettl, Enge Wang and Feng Wang*. “Quantum coupled radial breathing oscillations in double-walled carbon nanotubes”, Nature Communications 2013, 4, 1375   PDF

 • Kaihui Liu#, Jack Deslippe, Fajun Xiao, Rodrigo Capaz, Xiaoping Hong, Shaul Aloni, Alex Zettl, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Steven G. Louie, Enge Wang* and Feng Wang*. “An atlas of carbon nanotube optical transitions”,Nature Nanotechnology 2012, 7, 325   PDF

Attachment: