Personal Homepage

Personal Information:

MORE+

Degree:Doctoral degree
Status:Employed
School/Department:凝聚态物理与材料物理研究所

杨学林

+

Gender: Male

Education Level: With Certificate of Graduation for Doctorate Study

Alma Mater: 北京大学

Paper Publications

Epitaxy of Single-Crystalline GaN Film on CMOS-Compatible Si(100) Substrate Buffered by Graphene
Hits:

Impact Factor:0.0
Journal:Adv. Funct. Mater.
Volume:29
Page Number:1905056
Translation or Not:no
First Author:Yuxia Feng
Correspondence Author:Xuelin Yang, Kaihui Liu, Bo Shen
All the Authors:Zhihong Zhang, Duan Kang, Jie Zhang, Xinzheng Li, Jianfei Shen, Fang Liu, Tao Wang, Panfeng Ji, Fujun Xu, Ning Tang,Tongjun Yu, Xinqiang Wang, Dapeng Yu, Weikun Ge
Date of Publication:2019-06-23