Personal Homepage

Personal Information:

MORE+

Main positions:Vice President, Chinese Meteorological Society
School/Department:Dept. of Atmospheric and Oceanic Sciences

Yongyun Hu

+

Alma Mater: University of Chicago

Photos

Current position: Home / Photos

See below for a complete list of students.


Group photo, June 15, 2016


vQjIbyi2yUrq.jpgGroup photo, July 7, 2015


NNNNjqym2yI3.jpg


Photo of group members at AGU Fall Meeting, Dec. 2014

zAbYziimUNje.jpg


Group photo, 2014

From left to right, 

Front row: Cheng Zhang, Yixin Du, Xiaoxiao Tan, Wanying Kang, Xu Chen, Jian Yue, Yinong Sun

Middle row: Yongyun Hu, xxx, Zining Feng, Shaohua Fu, Minzhong Zhang, Shichu Zhu, Tianhao Le, Zhe Jia

Back row: Lijun Tao, Yuwei Wang, Yan Xia, Fengyang Jiang, Huize Wang, Weiwen Ji

group-members-2014.jpg


Group photo, June, 2012

From left to right, 

Front row: Yinong Sun, Sifan Gu, Feifei Lu, Liu Shi, Yixin Du, Xuqing Han, Wenwen Kong

Middle row: Yongyun Hu, Xiaoyuan Li, Jiangchuan Tao, Shineng Hu, Haikun Xu, Yilai Peng, Jun Yang

Back row: Zining Feng, Shichu Zhu, Qiong Zhang, He Zhang, Kai Zhang, Yan Xia, Chao Wu, Zhe Jia

yABF3eQniENv.jpg


Attachment: